House

Nieuws

Familiale bedrijfsoverdracht en huwelijksstelsel

2024-07-16

Als eigenaar van een bedrijf overweegt u (een deel van) uw vermogen door te geven aan de volgende generatie via een schenking of door verkoop van aandelen. Kunt u deze goederen zomaar overdragen of heeft uw echtgenoot hier toch enige inspraak in? Behoren de aandelen automatisch ook toe aan de gehuwde partner van uw kinderen? Een goede screening van uw huwelijksovereenkomst is cruciaal.

Vacature - Office Assistant

2024-06-19

Voor de versterking van ons team, is Sansen International Tax Lawyers op zoek naar een (voltijdse) Office Assistant

Asymmetrische uitbreng onbelast: een nieuw sterfhuisbeding?

2024-06-05

Volgens het Hof van Cassatie houdt een uitbreng van het gemeenschappelijk vermogen ten voordele van de echtgenoot van een ernstig zieke partner geen fiscaal misbruik in. Die visie werd bevestigd door de Vlaamse minister van Financiën. Is die asymmetrische uitbreng nu een alternatief voor het vroegere sterfhuisbeding?

Vacature - Corporate Tax Lawyer

2024-05-30

🎯 Sansen International Tax Lawyers werft aan!

We zijn op zoek naar een Corporate Tax Lawyer om ons team te versterken.

✔ Heb je minimum 2 jaar ervaring als advocaat?
✔ Wil je middelgrote en grote bedrijven in diverse sectoren begeleiden en adviseren op het vlak van vennootschapsbelasting, zowel in een nationale als internationale context?
✔ Zoek je een uitdagende functie boordevol boeiende contacten, in een jong en dynamisch advocatenteam?

â–¶ Check dan zeker deze vacature en bezorg ons snel jouw motivatiebrief

Drie legitieme redenen om een deel van uw vermogen in het buitenland te houden

2024-04-15

De internationale gegevensuitwisseling en de fiscale jacht op verdoken vermogens in het buitenland deden de voorbije jaren veel beleggersgeld terugstromen naar ons land. Maar voor zeer vermogende families zijn er nog genoeg redenen om een deel van hun vermogen in het buitenland te houden.

Wat gebeurt er met je pensioen wanneer je (tijdelijk) in Spanje gaat wonen? En betaal je daar minder belasting?

2024-04-09

37.000 Belgen hebben een domicilie onder de Spaanse zon. Maar zodra Spanje je als 'fiscaal inwoner' ziet, heeft dat impact op je belastingen en pensioen. Vanaf wanneer doet Spanje dat? Krijg je daar meer of minder pensioen? En hoe loop je het gevaar om in béide landenbelastingen te moeten betalen? Advocaat Erik Sansen, expert in emigrerende en immigrerende belasting, geeft antwoord.

Herindeling van een uitkering in rekening-courant als dividenduitkering

2024-04-09

Fin 2023, la Cour d’appel d’Anvers a jugé que le fisc avait requalifié à raison l’apurement d’un compte courant (C/C) d’une personne physique en dividende imposable, en invoquant l’existence d’un abus fiscal (Anvers, 17.10.2023).

Kan een partiële splitsing van onroerend goed met schulden zonder registratierechten?

2024-02-20

In een ruling van 17 juli 2023 (VB nr. 23032) heeft Vlabel groen licht gegeven voor een partiële splitsing waarbij, kort gesteld, de afsplitsing van enkele onroerende goederen met bijbehorende schulden kwalificeerde als een bedrijfstak. Hierdoor kon de verrichting zonder heffing van het verkooprecht plaatsvinden. In de ruling zet Vlabel de relevante principes uiteen die ook in toekomstige cases als leidraad zouden kunnen dienen.

Carried interest en earn-out: beroepsinkomen?

2024-02-20

In een recent geschil heeft de Administratie nogmaals getracht om een ‘carried interest’-regeling en ‘earn-out’-regeling te laten kwalificeren en belasten als beroepsinkomen, zij het zonder resultaat. Conform de positie die de Rulingcommissie al jaren aanhoudt, besliste de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (rb. Brussel, 27.02.2023) dat een belasting als beroepsinkomen van carried interest en earn-outs niet aan de orde was in het specifieke geval.

Uw eigen family office?

2024-01-31

Wie vandaag de trends in vermogensbeheer volgt, kan niet rond het concept van een ‘family office’. In een wereld waarin economische trends voortdurend veranderen en marktvolatiliteit een constante uitdaging blijft, zoeken vermogende families naar duurzame methodes om hun vermogen te beheren en te laten groeien. Mede in het licht van de groei van een familiaal vermogen over meerdere generaties, kan een family office een deel van de oplossing zijn om een antwoord te bieden op economische en financiële uitdagingen en om versnippering tegen te gaan.

Schenking: hoe naaktheids-, baron- en dynastiesyndroom opvangen?

2024-01-23

De beslissing om te schenken gaat vaak gepaard met allerlei bedenkingen en ongerustheden. De vrees voor het verlies van de huidige levensstandaard, van de controle over het geschonken vermogen en, nog verregaander, van inspraak over de generaties heen komt frequent voor. Hoe kunt u die bekommernissen opvangen bij het opstellen van een schenkingsakte?

Kunt u schenken zonder toestemming van uw echtgenoot?

2024-01-05

Echtgenoten die willen schenken aan de volgende generatie, doen dit in principe samen. Kan en mag een van de echtgenoten alleen schenken? Onder welke voorwaarden? Wat zijn dan de gevolgen bij latere ontbinding van het huwelijk?

Feitelijke verplaatsing Nl. 'stichting administratiekantoor' kan onbelast

2023-11-30

In twee Voorafgaande Beslissingen spreekt de DVB zich uit over de fiscale gevolgen van de feitelijke verplaatsing naar België van de werkelijke zetel van een stichting administratiekantoor naar Nederlands recht (Voorafgaande Beslissing 2022.0360 dd. 14 juni 2022; Voorafgaande Beslissing 2022.0475 dd. 23 augustus 2022). De DVB bevestigt terecht dat de verplaatsing niet leidt tot taxatie van een dividend in hoofde van de Belgische certificaathouders (dividend in de zin van art. 18 WIB 1992). Na verplaatsing is de stichting onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting en is zij geen 'juridische constructie' (meer) in de zin van de kaaimantaks. De zetelverplaatsing maakt ten slotte in casu geen fiscaal misbruik uit.

Familiale vennootschap: kapitaalvermindering na schenking of overlijden?

2023-11-20

Meer dan tien jaar geleden besliste de Vlaamse regering om een vrijstelling van schenkbelasting te voorzien voor wie de aandelen van zijn familiale vennootschap zou schenken aan zijn opvolgers. Voor deze vrijstelling golden heel wat voorwaarden. Bij een terugbetaling van het kapitaal of de inbreng binnen de drie jaar, is – volgens het decreet – ‘evenredig’ schenk- of erfbelasting verschuldigd. Maar hoe moet deze belasting worden berekend?

In Ervaren Bedrijfsleider PRO (nr. 7) van 20 oktober 2023 (Larcier-Intersentia) leggen Gertjan Verachtert en Mattias Van de Wygaert uit wat de standpunten van Vlabel en het hof van beroep te Gent zijn.

Impact van inbreng in natura zonder uitgifte nieuwe aandelen op VVPR-bis-aandelen

2023-11-20

Een dividenduitkering onder het VVPR-bis-regime is een van de fiscaalvoordelige manieren om geld uit de vennootschap te halen. Maar welke impact heeft een inbreng in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, op bestaande aandelen? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (nr. 8) van 17 november 2023 (Larcier-Intersentia) schetsen Gertjan Verachtert en Eva Nackaerts het wetgevend kader, met aandacht voor de van toepassing zijnde antimisbruikbepaling. Ook een arrest van het Grondwettelijk Hof komt in beeld.

Zetelverplaatsing naar Frankrijk leidt niet tot belastbaar dividend

2023-11-20

Wanneer een Belgische vennootschap haar zetel verplaatst naar Frankrijk, dan geeft dit geen aanleiding tot een belastbaar dividend in hoofde van haar aandeelhouders-natuurlijke personen. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant in februari 2023. Dit oordeel staat in schril contrast met een standpunt van de centrale diensten van de Belastingadministratie. In Fiscaal PRO (nr. 2) van 26 oktober 2023 (Larcier-Intersentia) beschrijven Gertjan Verachtert en Megi Rroku de feiten van deze casus en de impact van de antimisbruikbepaling, aangevuld met verhelderende commentaar.

Gesplitste aankoop met vennootschap waardering vruchtgebruik

2023-11-15

In twee arresten van 9 november 2021 en 7 juni 2022 bevestigt het hof van beroep van Brussel een aantal belangrijke principes inzake waardering van vruchtgebruik. Deze zijn dienstig bij controles van in het verleden opgezette waarderingen, maar bepalen ook de krijtlijnen waarbinnen nieuwe vruchtgebruikconstructies kunnen worden opgezet.

Fiscale regularisatie na 31 december 2023 niet meer mogelijk

2023-11-01

Hoewel de meeste landen meer dan ooit inzetten op transparantie, blijken er in de praktijk toch nog belastingplichtigen te zijn die beschikken over buitenlands spaarvermogen dat geen rechtzetting heeft ondergaan. Deze Belgen hebben tijd tot 31 december 2023 om eventuele rechtzettingen door te voeren.

Gratis recht van opstal in het kader van een successieplanning: een delicate oefening

2023-10-11

In een arrest van 31 mei 2022 oordeelt het hof van beroep te Antwerpen dat de gratis verkrijging van de renovatiewerken bij het einde van het recht van opstal belastbaar is in de personenbelasting van de grondeigenaars-natuurlijke personen. De werkelijke bedoeling van de gehele constructie bestond in de renovatie van een bestaand gebouw op kosten van de ouders.

Familiaal charter: nuttig of overkill?

2023-09-20

In het kader van het goed bestuur van uw vermogen, en in het bijzonder van uw onderneming, kunt u overwegen om te werken met een familiaal charter. Een dergelijk familiaal charter laat de familie toe de waarden en visie van uw onderneming af te stemmen op die van uw familie, en vice versa. Het spreekt voor zich dat het familiaal charter maatwerk is en er voor iedere familie wat anders zal uitzien. Een familiaal charter klinkt voor heel wat ondernemers als een ver-van-mijn-bedshow. Waarom zou u een charter opmaken als u al statuten en een aandeelhoudersovereenkomst heeft? En hoe begint u aan een dergelijk charter?

Liquidatiereserve bij gemengd (familiaal) aandeelhouderschap: not all is lost

2023-08-25

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (voorafg. besl. nr. 2022.0549, 15.12.2022) keurde recent een oplossing goed waarbij de aandeelhouder-natuurlijke personen het voordeel van de liquidatiereserve kunnen behouden, terwijl de fiscale meerkost van de liquidatiereserve in hoofde van de aandeelhoudersvennootschappen in grote mate geneutraliseerd wordt.

Portugal: trekpleister voor oude en jonge Belgen

2023-08-24

In tien jaar tijd is het aantal gepensioneerde Belgen in Portugal meer dan vervijfvoudigd. Maar het aangename klimaat en milde belastingen spreken ook steeds meer jonge buitenlanders aan.

Asielzoekers in het wachtregister: fiscaal inwoner of niet?

2023-08-24

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft opnieuw een grote instroom aan vluchtelingen op gang gebracht. Daarbij stelt zich de vraag wat hun fiscale statuut is na hun aankomst in België. Wie is fiscaal rijksinwoner van België? Wat is het fiscale statuut van asielzoekers die ingeschreven zijn in het wachtregister? Onder welke voorwaarden kunnen zij dan de persoonsgebonden aftrekposten genieten?

Zetelverplaatsing van vennootschap met onroerend goed: registratiebelasting?

2023-08-18

In een recente ruling van 24 oktober 2022 heeft Vlabel zich uitgesproken over de gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de zetelverplaatsing van drie Hong Kong-vennootschappen naar België. Bijzonderheid in deze was dat de vennootschappen Belgische onroerende goederen in hun bezit hadden. Impliceert de zetelverplaatsing van die vennootschappen een overdracht die het verkooprecht opeisbaar maakt?

Systematisch 50% boete bij niet-aangifte buitenlandse inkomsten: fiscus krijgt ongelijk

2023-08-10

Als u buitenlandse inkomsten vergeet aan te geven, dan legt de fiscus quasi automatisch een boete van 50% op, omdat een (herhaalde) niet-aangifte van buitenlandse inkomsten fraude zou uitmaken. Toch krijgt de belastingplichtige meestal gelijk van de rechter...

Waarom (g)een private stichting?

2023-08-01

Als de omstandigheden goed zitten, zou ook een Belgische private stichting een interessante oplossing kunnen zijn om een vermogensplanning uit te werken. De stichting bewees haar nut als controlestructuur, dewelke toelaat om een vermogen over generaties heen in stand te houden. Hoe functioneert zo’n stichting en wat zijn de fiscale gevolgen ervan?

Nieuwe regels op komst voor wie werkt in Nederland

2023-07-24

Eind juni ondertekenden België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag. Dat heeft belangrijke gevolgen voor Belgische bestuurders, sporters en artiesten die in Nederland geld verdienen. Interview met Gertjan Verachtert in De Tijd (22 juli 2023)

Reorganisaties onder vuur van de antimisbruikbepaling

2023-07-24

In een vonnis van 22 november 2022 oordeelt de rechtbank van Luik dat de verkoop door een echtpaar van de aandelen van een vennootschap aan een andere groepsvennootschap, gevolgd door de geruisloze fusie van beide vennootschappen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 344, §1 WIB 92. De verrichting zou louter fiscaal geïnspireerd geweest zijn met het oog op het ‘belastingvrij’ doen verdwijnen van een debetrekening-courant van de aandeelhouders. In dit artikel in Financieel Management PRO (nr. 3, 29 juni 2023, Larcier-Intersentia) schetsen Gertjan Verachtert en Bernd Tiebout deze concrete case, aangevuld met het standpunt van de fiscus en enkele rechtbanken.

Pokerinkomsten niet belastbaar als beroepsinkomsten?

2023-07-19

E-sports, waaronder vooral kansspelen en pokerspelen, zitten al enige tijd in de lift. Daarbij rijzen ook fiscale vragen naar de belastbaarheid van de inkomsten uit kansspelen. De rechtbank eerste aanleg Gent gaat in haar vonnis van 9 januari 2023 (rolnr. 21/1220/A) niet akkoord met het standpunt van de fiscale Administratie dat online pokerinkomsten belastbaar zijn als beroepsinkomsten. 

Vereffening en verdeling na echtscheiding 2-daagse: webinar + live workshop/07/2023

2023-07-18

Opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB

Dag 1: Online webinar ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’

Dag 2: Live ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Auteursrechten: recente evoluties in de rechtspraak en de fiscale praktijk

2023-06-29

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe regime inzake auteursrechten van toepassing. Recent werden twee interessante rechterlijke uitspraken gepubliceerd inzake de auteursrechten ‘oude stijl’. Deze uitspraken zijn ook van belang voor het nieuwe regime inzake auteursrechten.

Generation skipping via levensverzekering

2023-03-14

Omwille van de stijgende levensverwachting in onze samenleving, wachten mensen vaak met het overdragen van hun vermogen. Vaak hebben hun kinderen dan zelf al een vermogen opgebouwd. Daarom kan het zinvol zijn om de kleinkinderen te betrekken in successieplanning, ook wel bekend als ‘generation skipping’. In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 20 januari 2023 legt Tim Roovers uit wat belangrijke aandachtspunten en valkuilen zijn bij het gebruik van een levensverzekering in het kader van generation skipping. En hoe zal de fiscus deze levensverzekering onderwerpen aan erfbelasting of successierechten?

Buitenlands k.i. valt best mee

2023-03-09

Welke spelregels hanteert de fiscus bij het toekennen van een kadastraal inkomen (k.i.) aan een buitenlandse woning? Hoe alert moet u als eigenaar zijn om eventueel bezwaar aan te tekenen? In De Standaard van 4 maart 2023 vroeg journaliste Frida Deceunynck het standpunt van collega Bernd Tiebout.

Auteursrechten: non, non, rien n’a changé?

2023-02-07

Op 22 december 2022 werd in De Kamer het ontwerp van Programmawet aangenomen. Deze wet bevat een update van het fiscale regime van de vergoedingen voor cessie of concessie van auteursrechten. Daarmee komt er een einde aan wekenlang gekibbel omtrent de draagwijdte van het ‘nieuwe’ regime. Of de goedkeuring ook rechtszekerheid inhoudt, moet nog blijken. In Fiscaal PRO (Larcier) van 26 januari 2023 geeft Gertjan Verachtert extra duiding bij deze nieuwe regelgeving.

Snelle verkoop aandelen: wanneer abnormaal beheer?

2023-01-15

In een recent arrest (Gent, 22.03.2022, 2021/AR/306) oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de snelle doorverkoop van aandelen van een bekende koekjesfabrikant aanleiding geeft tot een abnormaal beheer van een privévermogen. De afwezigheid van enig economisch of financieel risico in hoofde van de belastingplichtige blijkt de doorslag te geven voor de kwalificatie van de meerwaarde als divers inkomen. In Financieel Management PRO (Larcier) van 5 januari 2023 schetsen Gertjan Verachtert en Bernd Tiebout de context.

Schenken onder voorwaarden?

2022-12-20

De schenking blijft het middel bij uitstek om vermogen over te dragen en zo de successiefactuur bij overlijden te drukken. Hierbij is het verstandig om als schenker na te denken over mogelijkheden om toch enige controle te behouden. Want wat als een kind na een schenking geconfronteerd wordt met schuldeisers of een strafrechtelijke veroordeling? En wat gebeurt er als een kind na een schenking vóór de schenker overlijdt? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 16 december 2022 beantwoordt Tim Roovers enkele veelvoorkomende vragen over dit thema.

ATAD 3: ontwerprichtlijn ter voorkoming misbruik passieve vennootschappen (‘shell entities’) geamendeerd

2022-12-15

Europa probeert al jaren fiscale optimalisatie via passieve vennootschappen te bestrijden. Na de antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochterrichtlijn en de CFC-regels heeft de Europese Commissie op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd tot voorkoming van misbruik van zgn. ‘shell entities’ voor belastingdoeleinden. Deze ATAD 3-richtlijn werd door het Europese Parlement geamendeerd. De inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2025. In nr. 3 van FISCAALPRO (Larcier) (24 november 2022) lichten Eva Nackaerts, Gertjan Verachtert en Erik Sansen deze richtlijn toe.

Gunstregime familiale vennootschappen: belastbare grondslag bij kapitaalvermindering

2022-11-22

Familiale vennootschappen moeten binnen de drie jaar na de schenking of vererving nog aan enkele voorwaarden blijven voldoen. Zo mogen de inbrengen of het kapitaal van deze vennootschappen niet dalen als gevolg van terugbetalingen of uitkeringen aan de aandeelhouders. Gebeurt dit toch, dan is evenredig schenkbelasting/erfbelasting verschuldigd. Hoe de belastbare grondslag berekend wordt, blijkt minder duidelijk te zijn. In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 17 juni 2022 geven Mattias Van de Wygaert en Gertjan Verachtert tekst en uitleg.

Verkoop aandelen (holding)vennootschap: wanneer fiscaal efficiënte exit?

2022-11-15

In het verleden werden aandelen van een werkvennootschap vaak ingebracht in een holding, om zo achteraf de reserves van die werkvennootschap via de holding zo goed als belastingvrij naar het privévermogen van de bedrijfsleider over te brengen. Sinds 2017 tracht de wetgever paal en perk te stellen aan dergelijke praktijken. Maar wat als de holdingstructuur lang geleden werd opgezet? En wat als u de kans krijgt om te herinvesteren na de exit? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 17 juni 2022 lichten Gertjan Verachtert en Bernd Tiebout een recent standpunt van de Rulingcommissie toe.

Belgische holding: einde dividenden zonder grenzen?

2022-11-07

De afgelopen jaren werden diverse (Europese) maatregelen genomen om misbruik aan te pakken via de werking van holdingvennootschappen. Onlangs oordeelde het Nederlandse gerechtshof van Amsterdam (zeer) streng ten aanzien van de vrijstelling van inhouding van dividendbelasting op een dividenduitkering door een Nederlandse dochter-vennootschap aan haar Belgische moedervennootschap. Betekent dit het einde van dividenden zonder grenzen voor Belgische holdings? In Financieel Management PRO (Larcier) van 4 november 2022 bespreekt Gertjan Verachtert deze concrete casus.

Gesplitste aankoop in Spanje: met welke fiscale aspecten rekening houden?

2022-10-17

Een gesplitste aankoop is een gekende techniek van successieplanning. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom. Is zo’n gesplitste aankoop ook mogelijk wanneer u een tweede verblijf in Spanje aankoopt? Wat zijn dan de aandachtspunten? In Ervaren Bedrijfsleider PRO n° 6 (Larcier) van 16 september 2022 gidsen Erik Sansen en Bernd Tiebout u door de belangrijkste spelregels.

Maatschap: vergeet uw statuten niet aan te passen

2022-10-03

Bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in maart 2019 kregen bestaande vennootschappen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om zich aan te passen aan dit nieuwe juridische kader. Aangezien ook de maatschap een vennootschap is, zal u dus ook uw statuten van uw maatschap moeten aanpassen. Welke aanpassingen zijn er precies nodig? En wat zijn de risico’s als u de statuten van uw maatschap niet aanpast? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 12 augustus 2022 schetst Tim Roovers de belangrijkste krijtlijnen.

Carried interest: ook fiscaal interessant?

2022-09-27

Onlangs besteedden de media heel wat aandacht aan de carried interest, de bijkomende vergoeding die aan investeringsmanagers toegekend wordt om hen te laten deelnemen in de waardevermeerdering van de activa in de investeringsportefeuille. Wat is ‘carried interest’ precies? Hoe kan die in het huidige fiscaal klimaat nog voordelig gestructureerd worden? In FISCAALPRO (Larcier) van 22 september 2022 zoomen Gertjan Verachtert en Celine Kaura in op dit thema.

Uitonverdeeldheidtreding tussen aandeelhouder en NV m.b.t. onroerend goed: einde van een saga?

2022-09-08

De optimalisatietechniek waarbij een aandeelhouder samen met zijn vennootschap een onroerend goed in onverdeeldheid aankoopt om het nadien fiscaal voordelig naar de privé te kunnen halen, lijkt ten dode opgeschreven. In het geval van een NV is volgens de fiscus niet het verdeelrecht, maar wel steeds het hogere verkooprecht van toepassing. Het Grondwettelijk Hof bevestigt in een recent arrest dat er geen sprake is van discriminatie. In FISCAALPRO (Larcier) van 23 juni 2022 geven Erik Sansen en Bernd Tiebout meer uitleg.

Buitenlandse cryptowallet: bij twijfel, niet melden?

2022-05-23

Belgische inwoners die een (online) wallet hebben en die cryptomunten aanhouden, stellen zich terecht de vraag of deze wallet gemeld moet worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP). En ook: moet deze wallet aangegeven worden als buitenlandse rekening in de aangifte in de personenbelasting? In FISCAALPRO (Larcier) van 25 mei 2022 zetten Daan Van Nieuwenhove en Gertjan Verachtert de puntjes op de i.

Nieuwe stap naar gegevensuitwisseling over cryptomunten

2022-04-28

In de strijd tegen belastingontduiking en -fraude met cryptomunten heeft de OESO een kader uitgewerkt voor automatische internationale gegevensuitwisseling over cryptomunten. Gertjan Verachtert geeft tekst en uitleg in De Tijd (31 maart 2022).

Een gesplitste aankoop voor uw tweede verblijf in Frankrijk?

2022-04-22

Frankrijk is en blijft een populaire bestemming voor wie van een vakantieverblijf in het buitenland droomt. Bij de aankoop houdt u het best rekening met de verschillende fiscale aspecten. Ook successieplanning hoort daarbij. Is een gesplitste aankoop in Frankrijk de beste keuze? Hoe vermijdt u erfbelasting voor de kinderen? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 15 april 2022 geven Erik Sansen en Bernd Tiebout meer uitleg.

Een verkapt vermogensregister: komt ‘big brother’ nu opnieuw een stap dichterbij?

2022-03-29

In 2021 werd Centraal Aanspreekpunt – het register dat alle Belgische bankrekeningen bevat – maar liefst driemaal zoveel ingekeken als in 2020. Met meer beschikbare gegevens en een versoepelde toegang tot het CAP loeren big brother-praktijken om de hoek. In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 18 maart 2022 geven Shana Convents en Charlotte Lardenoit hun kritische visie op dit actuele thema.

Nieuw regime buitenlandse kaderleden: wat verandert er in 2022?

2022-02-22

Sinds 1 januari 2022 voorziet het Wetboek Inkomstenbelasting eindelijk een wettelijk vastgelegde fiscale regeling voor buitenlandse werknemers en bedrijfsleiders die in België komen werken, i.e. de zogenaamde expats. Wat houdt deze nieuwe regeling in? Erik Sansen en Celine Kaura geven tekst en uitleg in Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 18 februari 2022.

Voorstel van richtlijn ter voorkoming van misbruik van "shell companies".

2022-02-09

Op 22 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn tot voorkoming van misbruik van zogenaamde ‘shell companies’ voor belastingdoeleinden. De kwalificatie van een vennootschap als een ‘shell company’ brengt een rapporteringsverplichting met zich mee en heeft ook belangrijke fiscale gevolgen. In Financieel Management PRO van 4 februari 2022 (Larcier) geven Erik Sansen en Bernd Tiebout tekst en uitleg.

Eerst het vermogensregister, dan de belasting?

2022-01-28

Op 31 januari 2022 is het vermogensregister in België een feit. In 2021 werd het register met alle bankrekeningen en verzekeringscontracten van Belgen maar liefst 153.000 keer geraadpleegd. In het weekblad Trends van 20 januari 2022 geeft Charlotte Lardenoit, samen met Nele Somers (Artes) en Anton van Zantbeek (Rivus), haar ongezouten mening over dit actuele thema.

Internationale artiesten en sporters, een fiscaal (vergiftigd) geschenk?

2022-01-21

Meer nog dan bij gewone werknemers en zelfstandigen volgt de fiscaliteit internationale artiesten en sporters over de grenzen heen. Dat biedt opportuniteiten, maar een aantal recente arresten legt ook valkuilen bloot. Via een duidelijk kader kunnen artiesten en sporters efficiënt de geldende fiscale verplichtingen vervullen. In de wintereditie 2021-2022 van het Belgium-Holland Magazine (Nederlands-Belgisch Centrum) geeft Gertjan Verachtert meer uitleg.

Een fiscaal kader voor toepassingen en handel in NFT's (non-fungible tokens)

2021-12-17

Bent u eigenaar van een stuk land of een kunstwerk in de virtuele wereld en verkoopt u die met een meerwaarde? De steeds bredere toepassingen en handel in NFT’s (non-fungible tokens) vereisen een duidelijk fiscaal kader. In De Tijd van 11 december 2021 licht Gertjan Verachtert enkele basisprincipes toe.

Private meerwaarden: Grondwettelijk Hof aan zet

2021-11-25

Voor zover ze binnen het normale beheer van uw privévermogen vallen, zijn meerwaarden in principe niet belastbaar. Toch probeert de fiscus geregeld toch belasting te heffen, waardoor de regeling van artikel 90, 1° en 90, 9° WIB 92 soms aanvoelt als een kansspel. Een belastingplichtige vroeg daarbij in een concrete procedure aan het Hof van Cassatie of dit nog in overeenstemming is met het grondwettelijk verankerd legaliteitsbeginsel. In FISCAALPRO (november 2021) geeft Gertjan Verachtert tekst en uitleg.

Private privak en Delaware LP: geen geslaagd huwelijk?

2021-11-18

De private privak werd destijds in het leven geroepen als fiscaal neutraal beleggingsvehikel om samen met andere investeerders in niet-beursgenoteerde bedrijven te investeren. De praktijk draait echter soms anders uit. Investeringen in bedrijven in de VS of Amerikaanse fondsen gebeuren immers vaak via een Delaware Limited Partnership. Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben voor de achterliggende investeerder die in België woont. In FISCAALPRO van 21 oktober 2021 lichten Erik Sansen en Bernd Tiebout dit thema uitgebreid toe.

Sansen International Tax Lawyers werft aan!

2021-10-27

Voor de versterking van het team is Sansen International Tax Lawyers op zoek naar een gemotiveerde office assistant. Heb je zin om aan de slag te gaan in een jong en dynamisch team? Bezorg ons snel jouw motivatiebrief en cv via office@sanseninternational.tax !

Erfenisplanning in nieuwe gezinnen: Mattias Van de Wygaert licht toe (De Standaard, 16 oktober 2021)

2021-10-21

In nieuw samengestelde gezinnen kan de erfenisplanning veel vragen oproepen. Wat zijn de meest voorkomende frustraties en hoe kunt u ze vermijden? Collega Mattias Van de Wygaert geeft tekst en uitleg in De Standaard (16 oktober 2021).

Sansen International Tax Lawyers werft aan!

2021-10-11

Voor de versterking van het team is Sansen International Tax Lawyers op zoek naar een advocaat algemene fiscale praktijk (0 tot 5 jaar ervaring), met interesse in fiscale procedure. Wil je aan de slag in een jong en dynamisch team, met boeiende contacten met cliënten over de hele wereld? Bezorg ons snel jouw motivatiebrief en cv via office@sanseninternational.tax !

Maatschap: wie fiscaal misbruik inroept, moet voldoen aan de bewijslast

2021-09-23

Sinds jaar en dag is de maatschap een veelgebruikte techniek om op een eenvoudige manier de controle over een vermogen te organiseren in het kader van een vermogensplanning. De Vlaamse Belastingdienst leverde een verrassende voorafgaande beslissing af over de maatschap in combinatie met een schenking onder last. Het hof van beroep te Gent komt de belastingplichtige nu te hulp. Mattias Van de Wygaert en Gertjan Verachtert geven tekst en uitleg.

Big brother is watching you: uw vermogen in beeld

2021-08-30

Vanaf 2022 moeten de financiële instellingen halfjaarlijks of jaarlijks meer financiële gegevens melden aan het centraal aanspreekpunt. De fiscus zal die informatie ook veel gemakkelijker kunnen raadplegen. Hoe zit dat precies?

Hoe wordt het ki van buitenlands vastgoed bepaald? Nieuwe circulaire verduidelijkt (en Erik Sansen/Bernd Tiebout geven extra tekst en uitleg)

2021-04-27

Recent werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vastgoed in vergelijking met het bezit van een Belgisch tweede verblijf. Als gevolg hiervan werd een wetswijziging doorgevoerd die voorziet dat er aan elk buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen (‘ki’) toegekend zal worden. De Administratie heeft nu een circulaire uitgevaardigd die verduidelijkt – ook op basis van enkele praktijkvoorbeelden – hoe dat kadastraal inkomen berekend moet worden.

Verkoop aandelen na uitoefening voorkooprecht: meerwaarde belastbaar?

2021-04-20

Een verschil in visie tussen twee aandeelhouders lag aan de basis van de verkoop van een bekende koekjesfabrikant. Is op de verkoop van aandelen (na uitoefening van het voorkooprecht) een meerwaardebelasting verschuldigd? Gertjan Verachtert en Bernd Tiebout geven tekst en uitleg in Ervaren Bedrijfsleider PRO.

Private stichting met bestuursmandaat: vennootschapsbelasting? Gertjan Verachtert verduidelijkt in FiscaalPro

2021-03-30

De private stichting is aan een flinke opmars bezig: als Belgische tool voor certificering, ter bescherming van het vermogen van bedrijfsleiders of voor de instandhouding van een patrimonium. Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat een stichting met bestuursmandaat de gevolgen van de vennootschapsbelasting moet dragen. Naar aanleiding van deze rechtspraak zet Gertjan Verachtert de krijtlijnen nogmaals uit.

"Nieuwe belastingregels voor uw huis in het buitenland" Bernd Tiebout geeft tekst en uitleg in De Standaard

2021-03-16

In De Standaard van 13 maart 2021 gaf collega Bernd Tiebout aan journaliste Frida Deceunynck tekst en uitleg over de nieuwe regelgeving over de toekenning van een KI aan buitenlands vastgoed. Met welke wijzigingen moeten belastingplichtigen en hun adviseurs rekening houden? Welk fiscale gevolgen heeft deze nieuwe spelregel? En kan een eigenaar van een vakantiewoning in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië onder de radar van de fiscus blijven?

Vlabel aan het woord over trusts: Gertjan Verachtert en Mattias Van de Wygaert lichten toe.

2021-03-04

Over de gevolgen van een uitkering uit een trust is al veel inkt gevloeid. Uit een recent antwoord op interpretatieve vraag blijkt echter dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een pragmatisch standpunt inneemt als de begunstigden bereid zijn schenkbelasting te betalen.

Binnenkort een KI voor uw tweede verblijf in het buitenland? Erik Sansen en Bernd Tiebout geven tekst en uitleg.

2021-02-22

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie wordt de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed hervormd. Concreet wordt voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.

Een Belgische holding en Nederlandse dividenden: misbruik? Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

2021-02-04

Een Nederlandse rechtbank oordeelde onlangs dat een Belgische BVBA geen recht heeft op de vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting wanneer zij een dividend van haar Nederlandse dochtervennootschap krijgt, omdat de Belgische holdingvennootschap niet had aangetoond dat er een economische en commerciële rechtvaardiging ten grondslag lag aan het houden van de aandelen van de Nederlandse dochtervennootschap. Is hier sprake van misbruik? Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

Charlotte Lardenoit treedt toe tot ons kantoor als vennote.

2021-01-11

Naar aanleiding van haar komst naar ons kantoor, werd Charlotte geïnterviewd door het financiële tijdschrift Trends. Als u meer wil weten over David tegen Goliath in de fiscaliteit, kan u het interview hier lezen.

Portretrechten in licentie geven: ‘safety first’ op fiscaal gebied? Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

2020-12-23

Fiscaal creatief aan de slag met intellectuele eigendom? Dat kan via ondermeer auteursrechten. In het geval waarin een actrice van haar vennootschap een vergoeding voor de overdracht van portretrechten kreeg, oordeelde het Hof van Beroep te Luik daarentegen streng. Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

Europa wil fiscale gegevensuitwisseling over bitcoin, Gertjan Verachtert Licht toe in De Tijd.

2020-12-10

Belastingplichtigen raken stilaan vertrouwd met de automatische gegevensuitwissling van hun Luxemburgse en Zwitserse tegoeden. De Europese Commissie onderzoekt of een gelijkaardige uitwisseling opgestart kan worden voor inkomsten uit digitale activa zoals Bitcoin. Gertjan Verachtert licht toe in De Tijd.

Amerikaans vastgoed en liquidatie-uitkering door een LLC, Gertjan Verachtert licht toe.

2020-12-02

De fiscale analyse van een Amerikaanse partnershipachtige entiteit vormt geregeld stof tot discussie voor Belgische belastingplichtigen. Ten aanzien van een Amerikaanse onroerend goed-LLC bevestigt de DVB de aanname dat uitkeringen vrijgesteld kunnen worden in toepassing van het dubbelbelastingverdrag met de VS, maar dat wel rekening gehouden moet worden met kaaimantaks. Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

Het einde van de ‘kaasroute’ is nabij, Mattias Van de Wygaert licht toe.

2020-11-25

Het einde van de ‘kaasroute’ is nabij, naar verwachting per 15 december a.s. Collega Mattias Van de Wygaert licht de nieuwe spelregels voor schenkingen toe in de weekendeditie van De Standaard. U leest het volledige artikel hier.

Antimisbruikbepaling. Fiscaal misbruik: de rechtspraak aan zet.

2020-10-29

Sinds de invoering van de huidige antimisbruikbepalingen neemt men aan dat de fiscus meer slagkracht heeft. Niettemin moet de administratie de door de wet gestelde voorwaarden respecteren in de toepassing van een antimisbruikbepaling. Het hof van beroep te Gent verkent die voorwaarden ten aanzien van een kapitaalvermindering (Gent 28.04.2020) en wijziging huwelijkscontract (Gent, 16.06.2020). Gertjan Verachtert licht toe in financieelmanagementpro (tijdschrift van Indicator/Larcier). Zie PDF.

© 2014-2024 Sansen International Tax Lawyers Algemene voorwaarden - Privacy Statement