House

Expertise

Internationaal Fiscaal Recht Relatie met de fiscus Algemeen Fiscaal recht Estate planning

Estate planning

Vermogensplanning en -structurering

Estate planning heeft ons inziens maar één doel, namelijk u en uw naasten op juridisch, fiscaal en financieel vlak gemoedsrust bieden. Wat is dan gemoedsrust? Dat is voor iedere persoon verschillend: terwijl de ene cliënt een correcte (her)verdeling bij leven en/of overlijden nastreeft, en de andere cliënt de bescherming van de langstlevende partner vooropstelt, zal voor nog anderen de fiscale optimalisatie de belangrijkste zorg zijn.

Gemoedsrust creëren is dus maatwerk, waarbij we het als onze taak zien om uw wensen en doelstellingen te vertalen in juridische en fiscale oplossingen. Die oplossingen kunnen één of meerdere diverse vormen aannemen:

  • de aanpassing van uw huwelijksovereenkomst;
  • de notariële of onderhandse schenking van uw vermogen;
  • het opzetten en onderhouden van een controlestructuur, zoals een maatschap;
  • de oprichting van een nationale (vb. private stichting) of internationale (vb. trust of buitenlandse stichting) structuur;
  • de opmaak van een beschermend en/of herverdelend testament;
  • de organisatie en overdracht van vermogen door middel van levensverzekeringen;
  • het anticiperen op een eventuele tijdelijke of permanente onbekwaamheid (vb. zorgvolmacht);

Deze oplossingen zijn het resultaat van het laten samenwerken van verschillende rechtstakken: burgerlijk recht, schenk- en successiebelasting, vennootschapsrecht, verzekeringsrecht,… Complex? Misschien wel, maar laat dat net onze zorg zijn. Samen met uw accountant, notaris, private banker of wealth manager, business banker of corporate banker,… vinden we de totaaloplossing die rekening houdt met al deze aspecten van uw vermogen.

Internationale vermogens en nalatenschappen

Stellen dat onze internationale mobiliteit toeneemt, is een open deur intrappen. Die internationale mobiliteit heeft ook gevolgen voor de structuur en organisatie van uw vermogen. Op basis van onze ervaring en onze internationale contacten, hebben we doorheen de jaren een expertise opgebouwd inzake emigratie, immigratie en internationale mobiliteit.

Ook hier geldt het principe dat verschillende rechtstakken moeten samenvloeien om tot de juiste oplossing te komen. Bovendien zullen we ook de juridische en fiscale spelregels van de andere betrokken landen in kaart moeten brengen: welk huwelijksvermogensrecht en/of erfrecht is van toepassing, hoe vermijden we dat u of uw erfgenamen tweemaal schenk- en/of successiebelasting dienen te betalen,…

Familiale bedrijfsoverdacht

Estate planning is veel meer dan de organisatie en overdracht van uw privévermogen. Indien u uw (familiale) onderneming wenst over te dragen aan de volgende generatie(s), al dan niet in combinatie met een overdracht aan niet-famiilale aandeelhouders (management buy-out, investeerder,…), zal de eigendom (aandeelhouder) en het bestuur op elkaar afgestemd moeten worden.

Naast de ‘klassieke’ estate planning, zal er onder meer nagedacht moeten worden over de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst en, indien nodig een familiaal charter. In een aantal situaties dient bovendien overwogen worden of de juridische eigendom, en de bijhorende controle, en de economische eigendom (waarde, inkomsten) wel in dezelfde handen horen te vallen. De certificering zou dan een antwoord kunnen bieden.

Om alle noden, wensen en doelstellingen in het kader van een familiale bedrijfsoverdracht in kaart te brengen, is meer nodig dan een loutere fiscale en juridische analyse en oplossing. Om die reden kunnen we in dat kader beroep doen op een ecosysteem van profesionals, zoals een HR consultant die assessments afneemt of een (klinisch) psycholoog of erkend adviseur die de volgende generatie voorbereidt op het leiderschap. Alles met respect voor onze deontologie, en in het bijzonder onze onafhankelijkheid en ons beroepsgeheim.

© 2014-2024 Sansen International Tax Lawyers Algemene voorwaarden - Privacy Statement